Up

VZN

Vzn. obce Čaradice č. 4/2011 o verejnom obstarávaní
Vzn. o dani z nehnuteľností a ostatných daniach a poplatkoch.
Vzn - Náhradné zásobovanie vodou 2013
Vzn - zneškodňovanie obsahu žúmp
Vzn. o dani z nehnuteľností a ostatných daniach a poplatkoch. 2015
VZN obce Čaradice 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Čaradice
VZN verejné zhromaždenie obyvateľov obce
VZN č. 4/2017 o nakladaní s odpadmi a drobnými stav. odpadmi
VZN č. 2/2017 o miestnych daniach na území obec Čaradice
VZN č. 3/2017 o miestnom poplatku za KO
Dodatok č. 1 k VZN č.3/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čaradice
VZN o výške poplatkov vo výdajnej ŠJ
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO - NÁVRH
VZN č. 2/2019 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
VZN č.1/2019 – o výške poplatku v ŠJ
VZN 5/2019 o miestnych daniach na území obce Čaradice
VZN 6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady na území obce Čaradice
 
 
Powered by Phoca Download