Up

Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru - prenájom nebytových priestorov
Všeobecne záväzné nariadenie č. ..../2019 o miestnych daniach na území obce Čaradice
Všeobecne záväzné nariadenie č. ..../2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady na území obce Čaradice
Zverejnenie zámeru - prenájom časti nehnuteľnosti v budove OcÚ
Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby do NR SR 2020
Informácie pre voliča - Voľby do NR SR 2020
NÁVRH VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Čaradice
N8VRH rozpočtu obce Čaradice 2020, 2021, 2022
Informácie pre verejnosť o zdroji ohrozenia
Oznámenie Obce Čaradice na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej vol. komisie
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
N Á V R H rozpočtu 2015 - 2020
Informácia o strategickom dokumente
Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra Obce Čaradice na II. polrok 2018
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov
Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta SR
Voľby prezidenta SR 2019 - Informácia pre voliča
Oznámenie o začatí správneho konania - súhlas na výrub drevín
Rozbor hospodárenia 2018
 
 
Powered by Phoca Download